Ehraam main Iblees

Tum Haya Aur Shareeyat Kay Taqazon Ki Baat Kartay Ho..!

Hum Ne Nangay Jismon Ko Malboos-e-Haya Dekha Hai...!

Hum Ne Dekhay Hain Ehraam Main Chupay Kaai Iblees...!

Hum Ne Mae-khaanay Main Kaai Baar Khuda Dekha Hai...!

Add comment

Loading